ALGEMENE VOORWAARDEN DE GRIEZE BV  

Versie 1, februari 2021

Artikel 1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij DE GRIEZE BV producten en/of andere zaken en/of diensten levert alsmede op  aanbiedingen en overeenkomsten. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van contractant/afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien enige bepaling(en) van deze algemene voorwaarden  nietig is (zijn) of vernietigd wordt (worden), zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen DE GRIEZE BV  en contractant/afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel  mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht zal worden genomen.

 

Artikel 2.

De Grieze bv  handelt in de hoedanigheid van handelsbedrijf zonder directe invloed op productieprocessen en grondstoffen en wijst dus enige aansprakelijkheid betreffende producten en/of processen op voorhand van de hand. Producten worden onder licentie geproduceerd en vallen derhalve onder de verantwoordelijkheid van de producent.

 

Artikel 3.                  

Roerende zaken, anders dan producten worden niet door DE GRIEZE BV  geproduceerd. Voor zover met DE GRIEZE BV of een van haar dealers een koopovereenkomst zal worden gesloten m.b.t. roerende zaken zal DE GRIEZE BV en/of haar dealer deze zaken inkopen bij een derde en vervolgens verkopen aan de desbetreffende contractant/afnemer. DE GRIEZE BV of een van haar dealers zullen zich inspannen om de zaken in te kopen die van goede kwaliteit zijn en aangepast zullen zijn aan de dan bestaande stand van de techniek. Voor zover de hier bedoelde roerende zaak ondanks voormelde inspanningen van DE GRIEZE BV  niet de eigenschappen zal bezitten die de contractant/afnemer op grond van de overeenkomst mocht verwachten, zal de contractant/afnemer terzake nimmer enige aanspraak geldend kunnen maken jegens DE GRIEZE BV  voor zover DE GRIEZE BV  een dergelijke aanspraak niet geldend zal kunnen maken jegens haar contractant/leverancier.

 

Artikel 4.

Het geven van adviezen en begeleiding t.b.v. de verbetering van verkoop resultaten is nimmer inbegrepen in de verplichtingen voortvloeiend uit de door DE GRIEZE BV  met de contractant/afnemer gesloten overeenkomst.

 

Artikel 5.

Terstond nadat aan contractant/afnemer zal zijn meegedeeld dat de producten  die onderwerp van de overeenkomst vormen, voor de contractant/afnemer zijn aangewezen en voor deze ter beschikking zijn gesteld, zal contractant/afnemer zijn volledige medewerking er aan dienen te verlenen dat de producten vervolgens terstond aan deze zullen worden afgeleverd.

De producten zijn voor risico van contractant/afnemer van de aflevering af, zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen. Hetzelfde geldt van het ogenblik af, waarop de contractant/afnemer in verzuim is met het verrichten van enige handeling die nodig is voor de aflevering en die contractant/afnemer moet verrichten. Dit verzuim zal intreden zodra contractant/afnemer nalatig is (geheel of gedeeltelijk) met het verlenen van medewerking aan de aflevering, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling zal zijn vereist.

Indien de levering van de producten, die onderwerp van de overeenkomst vormen, in gedeelten geschiedt                                                                                          (deelleveranties), zal het hiervoor onder dit artikel gestelde voor iedere deelleverantie gelden.  Bovendien zal contractant/afnemer telkens na een deelleverantie gehouden zijn tot betaling van een overeenkomstig deel van de totale koopprijs.

 

Artikel 6.

De met de contractant/afnemer gemaakte afspraken over leveranties -zoals de afspraken over de vervoersovereenkomst, verzekering, documenten en overgang van risico’s ( waarbij het bepaalde in art 6 over overgang van risico’s zal prevaleren) zullen worden uitgelegd volgens de bepalingen van de meest recente ICC INCO Terms.

 

Artikel 7.

Alle door DE GRIEZE BV  genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan DE GRIEZE BV  bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; De enkele overschrijding van een genoemde leveringstermijn brengt DE GRIEZE BV  niet in verzuim. DE GRIEZE BV  is niet gebonden aan leveringstermijnen die vanwege buiten haar/zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen DE GRIEZE BV  zo spoedig mogelijk in overleg treden met contractant/afnemer. Naast het voorgaande geldt dat DE GRIEZE BV  nimmer in verzuim  zal zijn wegens een leveringstermijn dan nadat zij/hij schriftelijk in gebreke zal zijn gesteld met inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen.

 

Artikel 8.

DE GRIEZE BV  aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel  9 blijkt.

DE GRIEZE BV  zal slechts gehouden zijn schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst te betalen indien de desbetreffende schade zal vallen onder de dekking van een door DE GRIEZE BV afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. In een zodanig geval zal DE GRIEZE BV aansprakelijk zijn tot het bedrag dat de desbetreffende verzekeringsmaatschappij op grond van de aansprakelijkheidsverzekering zal uitkeren ter zake van de desbetreffende schade.

Aansprakelijkheid van DE GRIEZE BV en/of en van haar dealers  voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,  gederfde winst, gemiste besparingen en schade door  bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

DE GRIEZE BV  zal nimmer  aansprakelijk zijn voor klachten over de kwaliteit van  geleverde producten indien die klachten niet binnen 48 uren na levering aan contractant/afnemer door contractant/afnemer aan DE GRIEZE BV schriftelijk kenbaar zullen zijn gemaakt.

De kennisgeving dient door DE GRIEZE BV   binnen 48 uren na bedoelde levering te zijn ontvangen. Indien en voor zover er op grond van het hiervoor in dit art 9 bepaalde aansprakelijkheid van DE GRIEZE BV zal bestaan wegens een aan DE GRIEZE BV toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis tot levering van producten zal DE GRIEZE BV  nimmer gehouden zijn een groter bedrag te vergoeden dan de factuurwaarde ( ex btw ) van de producten.

Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op DE GRIEZE BV geen aansprakelijkheid voor  schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

 

Artikel 9.

Indien één partij door overmacht niet in staat zal zijn aan haar contractuele verplichtingen te voldoen is het de andere partij toegestaan haar verplichtingen op te schorten totdat de overmacht situatie zal zijn opgeheven.

Onder overmacht wordt in dit verband verstaan een omstandigheid die het een van partijen onmogelijk maakt haar verplichting uit deze overeenkomst na te komen, doch slechts indien en voor zover die omstandigheid  niet verweten kan  worden aan die partij en ook niet beschouwd kan worden als een risico dat voor rekening van die partij komt.

Onder de hiervoor in art.10 bedoelde omstandigheden, die voor DE GRIEZE BV overmacht  opleveren en niet kunnen worden verweten aan noch voor risico komen van DE GRIEZE BV worden in  ieder geval begrepen staking, langzaam-aan-acties, stagnatie in de toelevering aan DE GRIEZE BV , brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen,  oorlog en oorlogsdreiging, oproer, bezetting, mobilisatie, overheidsmaatregelen waardoor de veestapel vernietigd moet worden en andere overheidsmaatregelen die de nakoming van de verplichtingen verhinderen, defecten aan machines of  installaties, belemmeringen of rantsoeneringen bij levering  van veevoer en in het algemeen iedere omstandigheid waarop DE GRIEZE BV  geen reële invloed zal hebben, onverschillig of deze omstandigheid voorzienbaar was.

 

Artikel 10.

De door DE GRIEZE BV  aan contractant/afnemer verkochte en geleverde producten blijven  eigendom van DE GRIEZE BV  totdat contractant/afnemer aan alle ter zake van de verkoop en levering van die producten overeengekomen tegenprestaties zal hebben voldaan.

Contractant/afnemer zal niet bevoegd zijn de producten vallend onder dit eigendomsvoorbehoud te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

Indien contractant/afnemer niet zal voldoen aan zijn in de eerste alinea van dit artikel bedoelde tegenprestaties of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen , zal DE GRIEZE BV  gerechtigd zijn de producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij contractant/afnemer of derden die de producten voor contractant/afnemer houden weg te halen of weg te doen halen. Contractant/afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag.

Contractant/afnemer verplicht zich de producten, waarop het  eigendomsvoorbehoud rust, te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle risico’s waarvoor producten in deze branche te doen gebruikelijk verzekerd worden en de polis op eerste verzoek van DE GRIEZE BV  aan DE GRIEZE BV  ter inzage te geven.

 

Artikel 11.

Betaling dient uiterlijk binnen 8 dagen na datum levering te geschieden op de door DE GRIEZE BV  aan te geven wijze. DE GRIEZE BV  is verplicht vóór afloop van genoemde termijn van 8 dagen een  factuur te sturen. Indien de betaling niet tijdig zal zijn gedaan, deelt DE GRIEZE BV  dat aan contractant/afnemer mede en wordt daarbij een nadere termijn van betaling  vastgesteld.

Is ook binnen die nadere termijn niet betaald,  dan verkeert contractant/afnemer in verzuim zonder dat een  ingebrekestelling daarvoor zal zijn vereist en zal  contractant/afnemer van rechtswege rente zijn verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, verhoogd met 2%. Bovendien komen in dat geval van rechtswege alle redelijke kosten ter  verkrijging van voldoening buiten rechte alsmede alle gerechtelijke kosten voor rekening van contractant/afnemer.

 

Artikel 12.                

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van  de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de rechtbank te Roermond

 

Artikel 13.

Op alle met DE GRIEZE BV  gesloten overeenkomsten zal het Nederlands recht van toepassing zijn.

Brouwerij De Grieze uit Lull, voormalig buurtschap tussen Venray en Oostrum. Volg ons op social media en ben als eerste op de hoogte van nieuwe bieren en (win) acties

Informatie